Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE

Privatni smeštaj
Vile u Sokobanji
Hoteli u Sokobanji
Pansioni u Sokobanjii

Prostor Sokobanje karakterišu veoma povoljne klimatske karakteristike, koje joj daju obeležja klimatskog lečilišta, odnosno vazdušne banje.

Delovi teritorije opštine Sokobanja, odlikuju se umerenim klimatskim karakteristikama, koje odgovaraju srednje visinskoj klimi ( 300-800 m ), sa odsustvom jakih vetrova, dobrom osunčanošću, prisustvom šumskih aerosoli i aromatičnih supstanci u vazduhu.U obodnim planinskim delovima teritorije preovladava visinska klima ( 800-1300 m ), sa sniženim parcijalnim vazdušnim pritiskom, niskom aerozagađenošću, smanjenim sadržajem vodene pare, sniženim odavanjem toplote sa ljudskog tela, čistom atmosferom, intenzivnim infracrvenim i ultraljubičastim zračenjem itd. Iz navedenih karakteristika proističe zaključak o veoma povoljnom rekreativnom i zdravstvenom dejstvu visinske klime koja se funkcionalno može usmeriti u pravcu lečenja, rehabilitacije i rekreacije.

Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 10,29°C. Najladniji mesec je januar, sa prosečnom temperaturom, merenom u dužem vremenskom periodu, od -1,25°C. Najtopliji mesec je jul sa prosečnom temperaturom od 21,4°C. Prosečan broj dana u godini sa temperaturama iznad 18°C, koji je pogodan za turistička kretanja i smatra se turističkom sezonom,iznosi 92 dana.Sezona počinje 1.maja i završava se početkom oktobra.Prosečna temperatura u vegetacionom periodu je 15,6 °C, a vegetacioni period počinje od maja i traje do kraja oktobra. Mraznih dana u toku godine prosečno ima 95. Najviše mraznih dana ima u januaru (24). Tropskih dana, kada je temperatura veća od 30 stepeniima prosečno 25 u toku godine, najviše u julu i avgustu.

Prosečna godišnja količina padavina u Sokobanji je 677 mm.Zapažaju se dva maksimuma (maj - jun i novembar) i dva minimuma (januar- februar i oktobar).

Insolacija je vrlo važan klimatski element i predstavlja količinu energije sunčevog zračenja koja pada na određenu površinu. Sunčeva svetlost je složena od zrakova različite talasne dužine: čistih svetlosnih, toplotnih, ultraljubičastih.... Najveći broj sunčanih sati Sokobanja ima leti sa maksimumom u julu (247 h). Najmanje sunčanih sati ima u decembru ( 48 h).

Vremenske pojave u Sokobanji i direktnoj su vezi sa kretanjem vazdušnih masa. Promene izazvane uticajem vetra ogledaju se u promeni temperature, vlažnosti vazduha, pojavi oblačnosti i sl. U Sokobanji umereno jake vazdušne struje, ne samo da obolelom organizmu ne nanose štetu, već povoljno utiču na njegov oporavak. Najčešće duvaju vetrovi iz zapadnog (W 15,76 %), istočnog (E 14,03 %) i jugozapadnog pravca (SW 12,08 %). Ovakav raspored učestalosti vetrova po pravcu je posledica reljefa (klisura reke Moravice se pruža u pravcu zapad istok). Kako je banja okružena planinama (Ozrenom, Rtnjem, Bukovikom i Devicom), istočni i severozapadni vetar uslovljavaju nad Sokobanjom stalno kruženje svežeg šumskog vazduha. Promena vazduha u kotlini najviše se oseća u kasnim večernjim časovima kao prijatno osveženje. Najmanju učestalost imaju severni, severozapadni i jugoistočni vetar što je posledica zaklonjenosti tih pravaca planinama.